ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนท่าลี่สีออ อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี

 

ที่

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลิก..ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม
น.ร. อ.
รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวม น.ร.
ประถม
รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม น.ร. ม.ต้น รวมห้อง
ม.ต้น
รวม น.ร.
ทั้งหมด
รวมห้อง
ทั้งหมด
1 บ้านท่าแร่ นายสยาม  หล้าแก่น 081-0549384 1 9 2 12 3 8 6 9 9 9 7 48 6 0 0 0 0 0 60 9
2 บ้านหนองแดง นางนพรัตน์  ภักดัพันดอน 085-3188094 0 11 13 24 2 10 10 15 13 4 6 58 6 0 0 0 0 0 82 8
3 บ้านนาเพ็ญ นางอรวรรณ  จันทะวงศ์ 092-5459098 10 9 7 26 3 9 12 10 14 3 15 63 6 0 0 0 0 0 89 9
4 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล นายวิชา  จันทอน 098-1357696 0 15 19 34 2 13 18 10 17 15 14 87 6 0 0 0 0 0 121 8
5 บ้านสวรรค์ราษฎร์ นายมนูญ  ศรีเสาวงษ์ 081-0565293 0 16 15 31 2 14 14 24 16 17 16 101 6 0 0 0 0 0 132 8
6 บ้านกุดยาง นายวิทยา  อุปฮาด 087-2131278 15 17 17 49 3 18 27 19 20 12 8 104 6 0 0 0 0 0 153 9
7 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา นายบูรณะ  อุทัยกัน 081-8715771 13 21 25 59 3 20 28 19 22 23 24 136 6 21 23 25 69 3 264 12
8 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี นายพิชิต  ลุนสะแกวงษ์ 062-1929919 0 22 22 44 2 30 23 35 23 25 27 163 6 17 29 28 74 3 281 11
รวมทั้งหมด 39 120 120 279 20 122 138 141 134 108 117 760 48 38 52 53 143 6 1182 74