ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี

 

ที่

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม
คลิก.. ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม  น.ร.อ. รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวม น.ร.
ประถม
รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม
น.ร. ม.ต้น
รวมห้อง ม.ต้น รวม น.ร.
ทั้งหมด
รวมห้อง
ทั้งหมด
1 บ้านหนองแวง นายศิริศักดิ์  อุ่นชัย 0807966025 0 0 4 4 1 4 3 5 1 3 2 18 6 0 0 0 0 0 22 7
2 บ้านท่าสัง นายดุสิต  เหล่าพร 0895451866 0 0 3 3 1 2 5 5 4 5 4 25 6 0 0 0 0 0 28 7
3 บ้านหนองหว้า นายเหรียญชัย จำปาโชติ 0812602581 0 6 9 15 2 9 9 6 8 11 7 50 6 0 0 0 0 0 65 8
4 บ้านโนนมะข่า นายประยงค์  หารินไหล 0930654949 0 10 8 18 2 6 5 14 7 11 12 55 6 0 0 0 0 0 73 8
5 บ้านห้วยบงดงมะไฟ นางหนูกูล ชัยคำภา 0812607403 0 12 11 23 2 15 5 11 11 10 19 71 6 0 0 0 0 0 94 8
6 บ้านกุดจิก นายสมพงษ์  นาครินทร์ 0862418818 0 10 4 14 2 8 11 4 4 12 11 50 6 12 13 11 36 3 100 11
7 บ้านโนนหนองม่วง นายชโณทัย  สุกุมาลย์ 0813691826 0 8 9 17 2 13 11 11 16 16 15 82 6 11 14 14 39 3 138 11
รวมทั้งหมด 0 46 48 94 12 57 49 56 51 68 70 351 42 23 27 25 75 6 520 60