ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงแหว  อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี

ที่
ข้อมูลเพิ่มเติม
คลิก... ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม
น.ร. อ.
รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวม น.ร.
ประถม
รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม น.ร. ม.ต้น รวมห้อง ม.ต้น รวม น.ร.
ทั้งหมด
รวมห้อง
ทั้งหมด
1 บ้านนกขะบา นางสาวเตือนใจ  สีขาว 0883392496 0 5 7 12 2 4 11 3 1 6 3 28 6 0 0 0 0 0 40 8
2 บ้านดงเรือง     0 4 5 9 2 4 8 5 7 2 6 32 6 0 0 0 0 0 41 8
3 บ้านเดียม นายเรือง  พันอนันต์   7 6 9 22 3 5 8 3 11 3 2 32 6 0 0 0 0 0 54 9
4 บ้านเซียบ นายเกรียงศักดิ์  พิมรินทร์ 0819540567 0 11 23 34 2 23 13 10 16 20 10 92 6 0 0 0 0 0 126 8
5 บ้านสวนหม่อน ว่าที่ พ.ต.วีรพจน์ จันทรเสน 0883346007 0 23 11 34 2 12 19 15 21 14 14 95 6 0 0 0 0 0 129 8
6 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลางาง นายอุทัย  พิมพรภิรมย์ 0819755146 0 12 10 22 2 15 13 14 17 15 11 85 6 18 18 11 47 3 154 11
7 บ้านเชียงแหว นายไมตรี  กุสโร 0879559887 0 12 16 28 2 19 24 17 19 25 20 124 6 17 17 12 46 3 198 11
รวมทั้งหมด 7 73 81 161 15 82 96 67 92 85 66 488 42 35 35 23 93 6 742 63