ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพันดอน อำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี

ที่
ข้อมูลเพิ่มเติม
คลิก.. ชื่อโรงเรียน
ชื่อผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ รวม อ.1 รวม อ.2 รวม อ.3 รวม
น.ร. อ.
รวมห้อง อ. รวม ป.1 รวม ป.2 รวม ป.3 รวม ป.4 รวม ป.5 รวม ป.6 รวม น.ร.
ประถม
รวมห้อง ป. รวม ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม น.ร. ม.ต้น รวมห้อง ม.ต้น รวม น.ร.
ทั้งหมด
รวมห้อง
ทั้งหมด
1 บ้านดงแคน     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 บ้านกงพาน นายนิคม  วงษ์ก่อ 0898400605 0 4 1 5 2 8 8 7 5 4 15 47 6 0 0 0 0 0 52 8
3 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง นายทองสุข  พรมอ๊อด 0898436595 0 6 10 16 2 7 12 12 10 8 7 56 6 0 0 0 0 0 72 8
4 บ้านคำเจริญ นายชาญณรงค์ อุดชาชน 0899423761 0 12 14 26 2 7 8 6 16 8 14 59 6 0 0 0 0 0 85 8
5 บ้านพันดอน นายถนัด  ตีระมาตย์ 0872302749 0 9 7 16 2 13 13 9 12 12 12 71 6 0 0 0 0 0 87 8
6 บ้านผือ     0 6 9 15 2 22 11 9 13 6 12 73 6 0 0 0 0 0 88 8
7 บ้านวาปี นายพิจิตร  พรหมจารีย์ 0833616875 1 10 5 16 3 12 11 15 13 14 23 88 6 8 13 9 30 3 134 12
8 อนุบาลกุมภวาปี นายประยูร  จักรโนวรรณ 0817081879 0 16 21 37 2 28 19 20 20 25 23 135 6 29 8 17 54 3 226 11
9 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม นายทรงศักดิ์  ศรีวงษา 0818721968 0 17 29 46 2 30 34 30 35 42 32 203 7 0 0 0 0 0 249 9
รวมทั้งหมด 1 80 96 177 17 127 116 108 124 119 138 732 49 37 21 26 84 6 993 72