ความสำคัญ

   เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ
   มุ่งเน้น เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระเรียนร
  ทั้ง 8 กลุ่ม เพราะการพัฒนาที่สำคัญ คือ การพัฒนองค์รวมของความเป็นมนุษย์
  ให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

กิจกรรมแนะแนว

     เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตาม
     ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน
     เสริมสร้าง ทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และ
    การสร้างสัมพันธภาพ ที่ดี ซึ่งครูทุกคนต้องทำหน้าที่แนะแนว ให้คำปรึกษา
    ด้านชีวิต การศึกษาต่อ และ  การพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพ และการมีงานทำ

กิจกรรมนักเรียน

     เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์
     วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน และปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงาน
     ร่วมกันเป็นกลุ่ม เช่น  โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจ ชุมนุมวิชาการ กิจกรรม
     รักการอ่าน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และ
     ผู้บำเพ็ญประโยชน์