สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1  ทัศนศิลป์
     มาตรฐาน  ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
                                   วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ
                                   ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
     มาตรฐาน  ศ 1.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
                                   งานทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญยาไทยและสากล

สาระที่ 2  ดนตรี
     มาตรฐาน  ศ 2.1  เข้าใจและแสงดออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี
                                    ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
     มาตรฐาน  ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี
                                   ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญยาท้องถิ่น ภูมิปัญยาไทยและสากล

สาระที่ 3 นาฏศิลป์
      มาตรฐาน  ศ 3.1  เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์
                                     คุณค่านาฏศิลป์  ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้
                                    ในชีวิตประจำวัน
     มาตรฐาน  ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
                                   ของนาฏศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

 

                          MAIN                          HOME