ความสำคัญ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระ
ที่ช่วยพัฒนา ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อ
การดำรงชีวิต และรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้ เกี่ยวกับ
การดำรงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมี
ความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและ สากล เห็นแนวทาง
ในการประกอบอาชี รักการทำงาน และมีเจตคติที่ดี ต่อการทำงาน
สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง และมีความสุข