สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
 มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน
                           ทักษะการจัดการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงาน
                           ร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้  มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
                           ในการทำงาน มีจิตสำนักในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
                            เพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี
 มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่ง
                             ของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิด
                             สร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม
                             สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยี ที่ยั่งยืน

สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 มาตรฐาน  ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
                              สืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และ
                              อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล และมีคุณธรรม

สาระที่ 4  การอาชีพ
  มาตรฐาน  ง 4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
                                ใช้เทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ