ความสำคัญ

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ : พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
  ในตัวมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ ต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตชี่งครอบคลุมการเปลี่ยน-
  แปลงในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใด
  จะต้องเกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อน
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ : การเรียนรู้ของมนุษย์มีผลสืบเนื่องมาจาก
  ประสบการณ์ตางๆ ที่ได้รับ การเปลี่ยน แปลง พฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการ
  ที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยผู้เรียนจะต้องเป็น
  ผู้ กระทำให้เกิดขึ้นด้วยตนเองและการเรียนรู้จะเป็นไปได้ดี ถ้าผู้เรียนได้ใช้
  ประสาทสัมผัสทั้งห้า
 3. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก : การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการ
  เจริญเติบโต ช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
  เป็นทางที่เด็กจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม
 4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม : วัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อม
  ตัวเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการ
  ของเด็กแต่ละคน