สาระและมาตรฐาน

 1. สร้างหลักสูตรที่เหมาะสมเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กทุกด้าน
  ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่บนพื้นฐานของ
  ประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่ และประสบการ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับ
  ต้องมีความหมายกับตัวเด็ก
 2. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก จะต้องอยู่ในสภาพที่
  สนองความต้องการ ความสนใจ ของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
  ผู้สอนต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในที่สะอาด ปลอดภัย
  อากาศสดชื่น ผ่อนคลาย ไม่เครียด ได้ออกกำลังกาย พักผ่อน มีของเล่น
  ให้เลือกเล่น ที่เหมาะสมกับวัย
 3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผู้สอนจะเป็น
  ผู้สนับสนุน ชี้แนะ และเรียนรู้ ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็นผู้ลงมือกระทำ
  เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง ผู้สอนจะต้องยอมรับ เห็นคุณค่า รู้จักและ
  เข้าใจเด็กแต่ละคนที่ตนดูแล รับผิดชอบก่อน เพื่อจะได้วางแผน
  สร้างสภาพแวดล้อม และจัด กิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
  ของเด็กได้อย่างเหมาะสม
 4. บูรณาการการเรียนรู้ เป็นหน้าที่ของผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์
  ในแต่ละวัน ให้เด็กเรียนรู้ ผ่านการเล่นที่หลากหลายกิจกรรม หลากหลายทักษะ
  หลากหลายประสบการณ์ อย่างเหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ
 5. ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ผู้สอนจะต้องสังเกตและประเมินทั้ง
  การสอนของตนและพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กว่า ได้บรรลตามจุดประสงค์
  และเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ นำข้อมูลจากการประเมินพัฒนาการ ไปใช้ในการ
  วางแผนจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน และใช้เป็นข้อมูลสื่อสาร
  กับผู้ปกครอง
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก ผู้สอน พ่อแม่ และผู้ปกครอง
  ของเด็ก จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ทำความเข้าใจพัฒนาการและการเรียนรู้
  ของเด็ก ต้องยอมรับและร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วน
  ที่จะต้องช่วยกันพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน