สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
     มาตรฐาน  พ 1.1  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
     มาตรฐาน พ 2.1  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา และทักษะในการดำเนินชีวิต

สาระที่ 3  การเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย  การเล่นเกม  กีฬาไทย และกีฬาสากล
     มาตรฐาน พ 3.1  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม และกีฬา
     มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกมและการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
                                  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชม
                                 ในสุนทรียภาพของการกีฬา

สาระที่ 4  การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
     มาตรฐาน พ 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค
                                   และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

สาระที่ 5  ความปลอดภัยในชีวิต
     มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา
                                  สารเสพติด และความรุนแรง

         MAIN                   HOME