สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
     มาตรฐาน  ค 1.1   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง จำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
     มาตรฐาน  ค 1.2   เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ ระหว่าง
                                  การดำเนินการต่างๆ  และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา
     มาตรฐาน  ค 1.3   ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา
     มาตรฐาน  ค 1.4   เข้าใจระบบจำนวนและสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้

สาระที่ 2  การวัด
     มาตรฐาน  ค 2.1   เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด
     มาตรฐาน  ค 2.2   แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด

สารที่ 3  เรขาคณิต
     มาตรฐาน  ค 3.1   อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติ
     มาตรฐาน  ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (Visualization ) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (Spatial  Reasoning)
                                  และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (Geometric  Model) ในการแก้ปัญหา

สาระที่ 4  พีชคณิต
     มาตรฐาน  ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (Pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
     มาตรฐาน  ค 4.2  ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Matematical  Model)
                                 อื่นๆ  แทนสถานการณ์ต่างๆ  ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา

สาระที่ 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
     มาตรฐาน  ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
     มาตรฐาน  ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็น ในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
     มาตรฐาน  ค 5.3  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหา

สาระที่ 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     มาตรฐาน  ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การสื่อสาร  การสื่อความหมาย
                                ทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
                                และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์