สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิต กับกระบวนการดำรงชีวิต
 มาตรฐาน ว 1.1  เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
                               และหน้าที่ของระบบต่างๆ  ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน
                               มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ
                             ความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2  เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะ
                             ทางพันธุกรรม  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ความหลากหลายทาง
                             ชีวภาพ การใช้เทคโนโลยชีวภาพที่มีผลกระทบ ต่อมนุษย์และ
                             สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
                             สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 2  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม.
   มาตรฐาน ว 2.1  เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อม
                                กับสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ
                                มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร
                               สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาต
                              ในระดับท้องถิ่น ประเทศ  และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการ
                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ในท้องถิ่นอย่างยั่นยืน

สารที่ 3  สารและสมบัติขอสาร
 มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของารกับโครงสร้าง
                              และแรง  ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู
                              ละจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
 มาตราฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
                                การเกิดสารละลาย  การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหา
                  ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนทึ่
 มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า  แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร
                             มีกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไป
                           ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการ
                            สืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้
                            ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 5  พลังงาน
  มาตรฐาน ว 5.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต  การเปลี่ยนรูป
                             พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อ
                            ชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนร
                            และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
  มาตรฐาน  ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่างๆ  ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์
                            ของกระบวนการต่างๆ  ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ
                            และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์
                            สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
  มาตรฐาน ว 7.1  เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซีและเอกภพ  การปฏิสัมพันธ
                                ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหา
                        ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสาร สิ่งที่ เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  มาตรฐาน ว 7.2  เข้าใจความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำมาใช้ในการสำรวจอวกาศและ
                          ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสื่อสาร มีกระบวนการสืบเสาะหา
                           ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน
                           อย่างมีคุณธรรม ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

สาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มาตรฐาน ว 8.1  ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหา
                              ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปกฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มี
                               รูปแบบที่แน่นอน  สามารถอธิบายและ ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและ
                              เครื่องมือ ที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สังคม
                              และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน