สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1  ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม
     มาตรฐาน  ส 1.1  รู้เข้าใจประวัติ  ความสำคัญ  ศาสดา  หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
                                  หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและ
                                  ปฏิบัติตามหลักธรรม  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
     มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษา
                                   พระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ

สาระที่  2  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
     มาตรฐาน  ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม
                                    และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันใน
                                   สังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุข
     มาตรฐาน  ส 2.2  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา
                                   และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
                                  พระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข

สาระที่ 3  เศรษฐศาสตร์
     มาตรฐาน  ส 3.1  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค
                                    การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
                                    รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต
                                    อย่างมีดุลยภาพ
     มาตรฐาน  ส 3.2  เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
                                    และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

สาระที่  4  ประวัติศาสตร์
     มาตรฐาน  ส 4.1  เข้าใจความหมาย ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
                                    สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ
                                    อย่างเป็นระบบ
     มาตรฐาน  ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้าน
                                    ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
                                    ตระหนักถึงความสำคัญ และความสามารถ วิเคราะห์ผลกระทบ
                                   ที่เกิดขึ้น
     มาตรฐาน ส 4.3  เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย 
                                  มีความรัก ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย

สาระที่ 5  ภูมิศาสตร์
     มาตรฐาน  ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง
                                   ซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือ
                                  ทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
                                  อย่างมีประสิทธิภาพ
     มาตรฐาน  ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
                                    ที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์   วัฒนธรรม  มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม
                                    ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน