ความสำคัญ

      เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้พิการมีโอกาสได้รับการศึกษษขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดการศึกษา
สำหรับผู้พิการในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อม
การจัดโรงเรียนเฉพาะความพิการแต่ละประเภท และการจัดการเรียนร่วม
กับนักเรียนปกติ โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษา