สาระมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่  ๑  การอ่าน
     มาตรฐาน  ท ๑.๑  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
                                  ดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

สาระที่ ๒  การเขียน
     
มาตรฐาน  ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว
                                  ในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
                                  อย่างมีประสิทธิภาพ

สาระที่ ๓  การฟัง  การดูและการพูด
     มาตรฐาน  ท ๓.๑  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
                                  ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

สาระที่ ๔  หลักการใช้ภาษาไทย
     มาตรฐาน  ท ๔.๑  เข้าใจธรรมชาติของภาษาไทย  กาเปลียนแปลงของภาษา และพลังของภาษา
                                  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักภาษไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

สาระที่ ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม
     มาตรฐาน  ท ๕.๑  เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า
                                  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

                        MAIN                       HOME