วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2555  ทุกโรงเรียนในสังกัด สพท.อุดรธานี เขต 2 
ได้รับการประเมิน และผ่านการประเมิน จาก สมศ. รอบ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้ระเบียบกฎหมาย รู้กฎเกณฑ์  รู้หลักการ  ตัวบ่งชี้
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประเมินมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
จากสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ทุกโรงเรียนมีระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผลการประเมินในรอบที่ผ่านมา
ทุกโรงเรียน นำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลวางแผน พัฒนางานการศึกษาในโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ ทุกคนทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ของโรงเรียนในความรับผิดชอบ
และสภาพโดยรวมของ เขตพื้นที่การศึกษา