วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555  การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
ของทุกสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2
ได้มาตรฐาน เป็นระบบระเบียบ เที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ
ในวิธีการ กระบวนการวิเคราะห์ วิจัย ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา
ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผล ด้วยรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่หลากหลาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีข้อสอบ เครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ข้อมูลเชิงปริมาณที่วัดผลบ่งบอกคุณภาพของผู้เรียนได้ถูกต้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีคลังข้อสอบเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการนำไปใช้ได้ทันที