วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 2
มีอุปกรณ์ Hardware สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกโรงเรียน
อุปกรณ์ Hardware เพื่อการเรียนรู้ทุกชิ้นได้ใช้งานเพื่อการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
ครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกคนสามารถใช้ Software เพื่อการจัดการเรียนรู้ได้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาคิดค้นพัฒนา Software เพื่อการจัดการเรียนรู้
และเพื่อการบริหารการศึกษาได้ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของบุคลากรทั้งหมด
นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทุกรูปแบบ
นักเรียนประถมศึกษาได้เรียนรู้ Software ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนมัธยมศึกษา สามารถเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้งต้นได้
ระบบสัญญาณเครือข่าย INTERNET รวดเร็วทันใจ ใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการศึกษาได้ดี
ระบบการจัดการศึกษาบนเครือข่าย INTERNET เป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้เพื่อการจัดการศึกษา
ศึกษา แลสำหการจัดการเ