วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต 2
ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามทฤษฎีการนิเทศการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการพัฒนาวิชาชีพ ให้ ได้เลื่อนวิทยฐานะ สูงขึ้น
ศึกษานิเทศก์ ได้รับการพัฒนา และพัฒนาตนเองให้เป็นที่พึ่งทางวิชากรแก่ครู ในทุกด้าน
ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ เกิดสมรรถนะ ด้านการสื่อสาร /การคิด /การแก้ปัญหา
ทักษะในการใช้ชีวิต/ ทักษะในการเทคโนโลยี / มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1. รักชาต ศาสน์ กษัตริย/์
2.ซื่อสัตย์สุจริต /3. มีวินัย / 4.ใฝ่เรียนรู้ / 5. อยู่อย่างเพียงพอ /6. มุ่งมั่นในการทำงาน / 7. รักความเป็นไทย 8. มิจิตสาธารณะ