วิสัยทัศน์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพท.อุดรธานี  เขต 2
มีข้อมูลพื้นฐานด้านวิชาการ เป็นปัจจุบันทันสมัย สะดวกในการนำข้อมูลมาใช้
สามารถให้บริการแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดเก็บ บริหาร จัดการข้อมูล
บริการให้การสืบค้นบน Website