โครงการ ปีงบประมาณ 2559 (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศึกษานิเทศก์)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ  จำนวน 29 โครงการ

 

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

การดำเนินการ

งบพัฒนา

งบหน่วยงานอื่น

1

 

 

 

โครงการการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

251,210

-

ศน.รัดดา

 

กิจกรรมที่ ๑ ท้าพิสูจน์อ่านออก เขียนได้

175,210

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาครูสอนอ่านเขียนแจกลูกสะกดคำให้อ่านออกเขียนได้แบบ BBL

47,200

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การแข่งขันสารานุกรมไทยฯ

28,800

-

ดำเนินการแล้ว

2

 

 

 

 

โครงการยกระดับผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

75,150

 

ศน.ศศิธร

 

กิจกรรมที่ ๑  พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์

37,650

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ

18,850

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๓ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านคณิตศาสตร์

16,650

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ ๔ การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

2,000

-

ดำเนินการแล้ว

3

มหกรรมเปิดโลกทางวิชาการสานพลัง สพป.อด.2 ครั้งที่ 13

729,771

 

ศน.สุนีย์

ดำเนินการแล้ว

4

การพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์โดยการใช้คำถามเพิ่มพลัง (POWER QUESTION)

83,000

-

ศน.สุนีย์

ดำเนินการแล้ว

5

อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

80,900

-

ศน.สุภาวดี

ดำเนินการแล้ว

6

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558

127,360

100,000

ศน.ภัทราวดี

ดำเนินการแล้ว

7

 

 

การจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

101,500

-

ศน.ปริญญา

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 1 การต่อยอดสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการปฐมวัย

46,000

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 งานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย

55,500

-

ดำเนินการแล้ว

8

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สพป.อด.2

39,850

-

ศน.ปริญญา

ดำเนินการแล้ว

9

การพัฒนาการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558

    53,000

  -

ศน.ปริญญา

ดำเนินการแล้ว

10

 

 

การพัฒนาครูด้านการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม

     80,300

  -

ศน.วิมล

ดำเนินการแล้วดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ

       8,800

  -

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหลักสูต "การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

      1,500

  -

ดำเนินการแล้ว

11

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วม

 

1,017,715

ศน.วิมล

 

12

 

 

 

 

 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

     27,050

  -

ศน.วริศรา

 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการ

    49,950

  -

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคถณภาพภายใน

    30,300

  -

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

    14,100

  -

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาแบบประเมินผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

      6,500

  -

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาระบบการประเมินตนเองและนำผลประเมินไปใช้

   26,200

  -

ดำเนินการแล้ว

13

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

 

     21,400

ศน.ไมยมิตร

ดำเนินการแล้ว

14

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

30,000

-

ศน.ไมยมิตร

ดำเนินการแล้ว

15

ประชุมสัมมนา 4 บูรณาการ งานวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

41,600

-

ศน.ศริพงษ์

ดำเนินการแล้ว

16

 

 

 

 

 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET และ NT

     393,100

 

ศน.ศริพงษ์

 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม O-NET

40,400

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ประชุม NT

54,300

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3 (Pre-O-NET, NT)

20,000

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 4 (สนับสนุนเครือข่าย)

242,400

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 5 (คลังข้อสอบกลางเขตพื้นที่)

36,000

-

ดำเนินการแล้ว

17

 

 

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบเฉพาะ

114,500

 

ศน.ศริพงษ์

 

กิจกรรมที่ 1  (PBL ระยะที่ 3)

54,300

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 (วิทย์ไม่ตรงวุฒิ ประถม)

60,200

-

ดำเนินการแล้ว

18

 

 

 

พัฒนาหน่วยการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน"หนองหานทะเลบัวแดง"

85,800

 

ศน.ศริพงษ์

 

กิจกรรมที่ 1 จัดค่ายหลักสูตรวิยากร "หนองหานทะเลบัวแดง"

44,600

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 จัดค่ายการเรียนรู้มัคคุเทศก์น้อย "หนองหานทะเลบัวแดง"

29,200

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการและประกวดแข่งขันทางวิชาการ

12,000

-

ดำเนินการแล้ว

19

การพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

68,950

-

ศน.ไมยมิตร

ดำเนินการแล้ว

20

พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กิจกรรม การจัดทำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อพิชิตข้อสอบ O-NETและ NT

14,500

-

ศน.ไมยมิตร

ดำเนินการแล้ว

21

อบรมการใช้งาน Supervision Application เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

13,250

 

ศน.ปรีดา

ดำเนินการแล้ว

22

พัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

80,000

-

ศน.สมยศ

ดำเนินการแล้ว

23

ขยายผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีเปิด (Open Approach) และศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)

15,000

-

ศน.สุริยนต์

ดำเนินการแล้ว

24

ส่งเสริมการใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อการเรียนรู้

46,000

-

ศน.สุริยนต์

ดำเนินการแล้ว

26

 

 

โลกสวยด้วยมือเรา

40,000

-

ศน.สุภาวดี

 

กิจกรรมที่ 1 อบรมยุวทูตสิ่งแวดล้อม

24,000

-

ดำเนินการแล้ว

กิจกรรมที่ 2 ประกวดโครงงานและชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

16,000

-

ดำเนินการแล้ว

27

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" (โรงเรียนสุจริต)

 

ใช้งบ สพฐ.

ศน.วริศรา

ดำเนินการแล้ว

28

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีงบประมาณ 2559

 

67,200

นิเทศ

ดำเนินการแล้ว

29

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

43,300

นิเทศ

ดำเนินการแล้ว