ชื่อสื่อ-คลิก เจ้าของสื่อ ประเภทสื่อ ช่องทางใช้สื่อ-คลิก
การเปรียบเทียบเศษส่วน ป.5 นางสุภี แถนสีแสง
ร.ร.อนุบาลหนองแสง
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
https://www.youtube.com/watch?
v=1O5upZSbMHI
การเรียงลำดับจำนวน ป.3 สสวท.
ขออนุญาตนำเผยแพร่
Onlin/
Youtube
การเรียงลำดับจำนวน
(คณิตศาสตร์ ป.3)
ฝึกนับเลข 1-99
แบบหัตถคณิต
นางสาวศิริภัสสร ทาศิริ
ร.ร.บ้านคำบอน
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
ฝึกนับเลข1-99 แบบหัตถคณิต
จำนวนเฉพาะ /
ตัวประกอบเฉพาะ
สสวท.
ขออณุญาตนำเผยแพร่
Onlin/
Youtub
จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ
เศษส่วน ป.5 นางสาวศิรินารถ คุตมาศูนย์
ร.ร.บ้านโนนทองคำเจริญ
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtub
ป.5 บทที่ 1 เศษส่วน
การบวกเลขแบบเวทคณิต
ป.4-6
สิบเอกวงค์ธวัช สุขราช
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtub
การบวกเลขแบบเวทคณิต ป.4-6
การคูณและการหาร ป.4 นายชัยชนะ อ่อนวันนา
ร.ร.บ้านเชียงกรม
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtub
กิจกรรมฝึกทักษะการคิดเลข
การคูณและการหาร ป.4
การบวกแบบใข้จุด
(เวทคณิต)
นางสาวเกศกนก ดอนกลาง
ร.ร.บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
การบวกแบบใช้จุด
(เวทคณิต)
การสอนหัตถคณิต นางสาวนัชรินทร์ เคนศิริ
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
การสอนหัตถคณิต
ระบบจำนวนเต็ม นายกิตติพงษ์ วิบูลย์สิน
ร.ร.คำค้อพิทยศึกษา
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
สอนคณิตศาสตร์ by ครูโก
การอ่านและการเขียนเศษส่วน นางสาวสุวรรณี อ้วนแพง
ร.ร.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
เรื่องการอ่านและการเขียนเศษส่วน
พี่ติ๋ม
เศษส่วน สิบเอกมนูญศักดิ์ รินทะชัย
ร.ร.ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
ชั้นเรียนเสมือนจริง - ครูกอล์ฟ
การลบ แบบเวทคณิต นางสาวศุภรานันท์ แก้วเกิดมี
ร.ร.เสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
การลบแบบเวทคณิต
โดยใช้หลักการทบสิบและทบเก้า
การบวก แบบเวทคณิต นางสาวศุภรานันท์ แก้วเกิดมี
ร.ร.เสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
การบวกแบบเวทคณิต
หัตถคณิต ง่ายๆ กับครูหน่ย นางสาวสุวิมล หมอยา
ร.ร.บ้านโนนสา
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
หัตถคณิตง่ายๆ กับครูหนุ่ย
เวทคณิต ประถมปลาย นางสาวนิธิทัศน์ แก้วเกิดมี
ร.ร.บ้านห้วยเกิ้งฯ
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
เวทคณิต ประถมศึกษาตอนปลาย
คณิตคิดเร็ว นายชุติ สมโสภา
ร.ร.บ้านกุดขนวน
สพป.อุดร2
Onlin/
Youtube
คณิตคิดเร็ว ชุติ สมโสภา
การบวก เวทคณิต ป.4 นางสาวญาณิน นันทะศรี
ร.ร.บ้านหนองกุงทับม้า
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
การบวกแบบเวทคณิต ชั้น ป.4
การเวทคณิต ม.ต้น นางสาวรัตนาภรณ์ วิบูลย์สิน
ร.ร.บ้านห้วยเกิ้งฯ
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
การบวกเวทคณิต ม.ต้น
การบวก แบบเวทคณิต ป.4-6 นางสาวธัญพิชชา พรมบุตร
ร.ร.บ้านคำดอกไม้
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
การบวกแบบเวทคณิต ป.4 - 6
รากที่ 2 ม.2 นางประกาย สุรมรรคา
ร.ร.บ้านวาปี
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
คณิตศาสตร์ ม.2 เรื่อง รากที่ 2
เลขยกกำลังสอง บรรทัดเดียว นางสาวภัทราภรณ์ ภิรมย์ขวัญ
ร.ร.บ้านดงเมืองฯ
สพป.อุดร 2
Onlin/
Youtube
เลขยกกำลังสองในบรรทัดเดียว
8 ปี คณิตศาสตร์โลก
ระดับประถมศึกษา
สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา...สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาการทางสมอง ป.1
สน.วิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา...สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
SPEED Math สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา...สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
คณิตลายเส้น สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา...สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ช.2
วิชาการนานาชาติ
ระดับประเทศ 2549
สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา...สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ช.3
วิชาการนานาชาติ
ระดับประเทศ 2549
สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา...สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ช.2
วิชาการนานาชาติ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2549
สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา...สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
แนวคิดแบบทดสอบคณิตโลก
บุคคล ประถมศึกษา ครั้งที่ 9

สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา...สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
แนวคิดแบบทดสอบคณิตโลก
ทีม ประถมศึกษา ครั้งที่ 9
สน.พัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา...สพฐ.
E-book
www.mrcud2.com...Click
วงกลม (Circle) คุณครู......สพป.อด.2
Power Point
www.mrcud2.com...Click
ภาคตัดกรวย (Conic Section) คุณครู......สพป.อด.2
Power Point
www.mrcud2.com...Click
วงรี (Ellipse) คุณครู......สพป.อด.2
Power Point
www.mrcud2.com...Click
ไฮเปอร์โบลา (Hyperbola) คุณครู......สพป.อด.2
Power Point
www.mrcud2.com...Click
       
HOME  MEDIA UD2
TOP
HOME  SUPER UD2